Дератизација

  • Збир на мерки и активности кој се применуваат со цел да се реши проблем со глодари. При дератизацијата има два пристапа едниот е преку употреба на хемиски средства –родентицид- а другиот е преку употреба на физички мерки како лепила, хфатови и стапици.