Дезинфекција

  • Хемиски или Физички процеси при кој се уништуваат штетни (патогени) микро организми кои се главни причинители за заразните болести.Дезинфекцијата како заштитен механизам кај човекот и неговата животна средина е многу значаен и придонесува во голема мера за неговото здравје, хигиена и долг живот.

За вршење на дезинфекција употребуваме хемиски средства – дезинфициенси – истите не се штетни за човекот а се нанесуваат преку спреирање или аеросолен третман.