ДДД дел во HACCP Систем

ДДД дел во системи за безбдност на храна е услуга која ја даваме кон клиенти од прехрамбената индустрија и вклучува анализа на критични точки кои можат да доведат до инфестација на глодари и инсекти како и совети и препораки за хигиенско ракување со производството со цел спречување на ширење на штетни микро организми.

Во овој тип на услуга се избегнува хемиски третмани и акцентот се става на превентивно делување и спречување на појавување на инсекти и глодари како и мониторинг систем за набљудување на инфестацијата.